Eng A A A


中學組優異獎作品


作品名稱:
年青人的理想地方
作品簡介:
假如飛躍啟德唔係只以入選建築設計去4 選1,可以以年青人喜歡嘅活動角度去諗,硬件配合返活動去興建,就聽聽年青人對休閒用地上,可以進行邊一啲佢地喜歡嘅活動。
製作團隊:
陳卓曦、何曉諾、蘇學磊
學校:
宣道中學

 
頁首